Cảm nhận của đại diện trường Đại học Capilano

Cảm nhận của đại diện trường Đại học Capilano

Mr. Cristiano – Giám đốc tuyển sinh quốc tế trường Capilano University và bà Đinh Thị Thúy Hằng – Giám đốc công ty ISET Edu Việt Nam